23. elo, 2015

Digitalisaation myötä Satakuntaan uusia teknologiateollisuuden vienti tuotteita ja palveluita

Digitalisaatio on nostettu keskeiseksi teemaksi hallitusohjelmassa. Digitalisaation edistäminen on osa hallituksen innovaatioihin liittyvää panostusta. Kaikista julkisista hankinnoista on tarkoitus ohjata 5 prosenttia innovatiivisiin hankkeisiin. Suoraan digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin on varattu 150 miljoonaa euroa. Tämän panostuksen pitäisi hallituksen laskelmien mukaan johtaa tuottavuuden kasvuun ja merkittäviin kustannussäästöihin. Meillä on myös Satakunnassa herättävä digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin  vientituotteina.

        Vienti on laskenut helmikuussa 2015 vientiä kertyi 4,2 miljardin euron arvosta, mikä on neljä prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rauman satamaliikenteelle tapahtui vuonna 2014 viiden prosentin lasku vuoteen 2013 verrattuna. Teknologiateollisuus on merkittävin elinkeino Satakunnassa 51% alueen koko viennistä, työllisyysvaikutus 33 000 työpaikkaa eli runsas kolmannes Satakunnan kaikista työllisistä. Alalla työskentelee suoraan 13 000 ihmistä, joista jokaisen välillinen työllisyysvaikutus on vähintään 1,5 lisätyöpaikkaa (Tilastokeskus 2013). Teknologiateollisuuden henkilöstön määrä jakautuu seuraavasti koko maassa 285 000 henkilöä ja Satakunnassa 13 000 henkilöä. Lisäksi teknologiateollisuuden liikevaihto mrd. euroa vuodessa on koko maassa 65 ja Satakunnassa 4,3. (Tilastokeskus 2013)

          Suomessa on arvioitu, että 95 prosenttia työpaikoista syntyy palvelualoille. Esimerkiksi logistiikkapalvelujen menestyksellä on suora yhteys vientiteollisuuden kilpailukykyyn. Logistiikka on EU-tasollakin kirjattu yhdeksi keskeiseksi toimialaksi, jonka avulla jäsenmaiden kilpailukykyä pyritään parantamaan. Tulevaisuudessa on kehitettävä uusia vientituotteita ja jopa uusia toimialoja. Meidän tulisikin katsoa tulevaisuuteen ja kohentaa julkisia tukia enemmän uudistavaan kuin säilyttävään toimintaan myös Satakunnassa. Yli kolmasosa Suomen julkisista T&K-investoinneista tehdään cleantechiin. Satakunnalla on kaikki edellytykset Porin ja Rauman satamien myötä kehittää viennin liiketoimintaa, ottaa käyttöön kokeilukulttuuri ja täten ottaa mukaan myös uusia toimijoita. Satakunta tarvitsee uusia teknologiateollisuuden tuotteita, kuten kansainväliset äly logistiikkapalvelut (smart logicticservices) ja ympäristöteknologian tuotteita (Clentech products). Satakunnasta voidaan tehdä kokeellinen älykaupunki keskittymä, jossa kehitetään uuden teknologian mahdollistama ekosysteemi. Yhteistyöllä eri toimialoja yhdistellään ja löydetään uusia vientituotteita, kehitetään äly teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja palvelemaan Satakunnan teknologiateollisuutta ja lisätään vientiä. Mitä siis vielä odotamme, onko Satakunnalla rahkeita kehittää älykaupunki keskittymää aina vientituotteeksi. Nyt on aika kehittää uutta liiketoimintaa yhteistyöllä eri alojen toimijoiden kanssa sekä Porin Yliopistokeskuksen, Satakunnan Ammattikorkeakoulun ja kolmannen sektorin kanssa.

 Pirita Ihamäki FT, KTM